DutchTreeWork Boomverzorging & Bosbouw is een betrouwbare kennispartner voor alles wat met bomen te maken heeft. De specialisten hebben een grote ‘drive’ voor bomen. Mensen die hun kennis ontlenen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten én aan 40 jaar praktijkervaring. Mensen die de koppeling kunnen leggen tussen boom en bodem.

Deze sterke vakinhoudelijke en ervaringsgerichte insteek vindt u terug in het advies. En in het feit dat DutchTreeWork Boomverzorging & Bosbouw maatwerk kan leveren voor complexe, afwijkende vraagstukken op het gebied van bomen. Hierbij opsomming van de diverse onderwerpen:

 • Visual Tree Assessment (VTA)
 • Nader Technisch Onderzoek (NTO)
 • Boom Effect Analyse (BEA)
 • Planvorming & boombeleid
dtw-onderhoud_09

Advies & Onderzoek

Visual Tree Assessment (VTA): Als boomeigenaar dient u te voldoen aan de algemene zorgplicht. Uit deze zorgplicht komt voort dat een boom periodiek en op systematische wijze visueel geïnspecteerd moet worden door een deskundige. Indien er tijdens een boomveiligheidscontrole gebreken worden geconstateerd dient er actie ondernomen te worden om de bijbehorende risico’s te beperken.

Boomveiligheidscontroles worden veelal uitgevoerd door gebruikt te maken van de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Bomen worden met behulp van deze methodiek visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen) gebreken.

DutchTreeWork Boomverzorging & Bosbouw is gespecialiseerd in het uitvoeren van boomveiligheidsinspecties. De specialisten zijn gecertificeerd als Boomveiligheidscontroleur. De boomgegevens en te nemen adviesmaatregelen worden in het veld vastgelegd en aan u gerapporteerd in het overeengekomen formaat.

Nader Technisch Onderzoek (NTO): Soms zijn er zichtbare gebreken en afwijkende symptomen aanwezig bij een boom. Voorbeelden hiervan zijn vruchtlichamen van een zwam, holten en scheuren. Op basis van alleen een visuele structuurbeoordeling kan niet altijd beoordeeld worden in hoeverre een boom verzwakt is en over de eventuele veiligheidsrisico’s. Nader boomtechnisch onderzoek geeft inzicht in de breukvastheid en stabiliteit van de betreffende boom.

DutchTreeWork Boomverzorging & Bosbouw heeft de beschikking over een diversiteit aan specialistische onderzoeksapparatuur. Bij een beschadigde houtstructuur kunnen de specialisten gebruik maken van ondermeer de Picus geluidstomograaf (SoT), de Picus Treetronic (EIT), resistograaf en trekproef. Door middel van deze bovengenoemde methoden wordt vastgesteld in hoeverre de houtstructuur is aangetast en wat de breukvastheid is.

Bij een verminderde stabiliteit wordt een deel van het wortelgestel vrij gegraven, om het goed te kunnen beoordelen. Als aanvullende maatregelen kan de mate van instabiliteit (windworpgevoeligheid) door middel van een trekproef inzichtelijk gemaakt worden.

De voortkomende onderzoeksresultaten en de eventueel te nemen maatregelen om veiligheidsrisico te verminderen worden schriftelijk aan u gerapporteerd.

Boom Effect Analyse (BEA): Tijdens de verkenningsfase van een ruimtelijke herontwikkeling of reconstructie kan duidelijk worden dat de projectuitvoering mogelijk bedreigend is voor bestaande bomen. Door middel van een Bomen Effect Analyse (BEA) wordt inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn op de betreffende bomen.

Het uitgangspunt is van een Bomen Effect Analyse is dat de bomen in het perspectief van de projectuitvoering in hun huidige verschijningsvorm en op dezelfde standplaats duurzaam behouden blijven. In het kader hiervan verrichten de specialisten zowel bovengronds – als ondergronds onderzoek.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten, in combinatie met de aangeleverde projectgegevens, vindt een zorgvuldige beoordeling plaats van alle effecten op de bomen. De rapportage biedt tevens keuzemogelijkheden voor de projectuitvoering door alternatieven te behandelen. DutchTreeWork Boomverzorging & Bosbouw adviseert u welke specifieke maatregelen er genomen moeten worden om de bomen duurzaam te kunnen behouden.

Planvorming & boombeleid: Bomen vormen een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Voor de aanplant, het beheer en instandhouding van het bomenbestand is het noodzakelijk om beleid te voeren.

DutchTreeWork Boomverzorging & Bosbouw kan u dit kader van dienst zijn met:

Het opstellen van een bomenbeleidsplan. Hierin komt onder andere aan de orde:

 • Hoe belangrijk bomen voor onze leefomgeving zijn
 • Bestaande en te realiseren boomstructuren
 • Hoe bestaande knelpunten op te lossen
 • Hoe om te gaan waardevolle bomen
 • Hoe om te gaan met veel voorkomende klachten, ziekten en plagen
 • De richtlijnen voor groenmedewerkers, plannenmakers en stedenbouwkundigen betreffende het beheer van het bomenbestand en technische kaders voor aanplant van bomen in nieuwe plannen en bescherming bij bouwen.

Het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen. Hierin komt onder andere aan de orde:

 • Hoe de bomen duurzaam te onderhouden
 • Hoe de bomen periodiek te controleren
 • Een planning van het onderhoud en de kosten

Start typing and press Enter to search